Privacy

Motorrijschool Peter Waterval hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en houdt zich daarom in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht.

In dit privacybeleid wordt een heldere en transparante informatie gegeven over hoe Motorrijschool Peter Waterval omgaat met persoonsgegevens die via de website binnenkomen.

Om welke gegevens gaat het?
Motorrijschool Peter Waterval verwerkt de volgende persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van mijn online diensten:

 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Apparaat type

Deze gegevens worden ter verbetering van de website verwerkt om deze af te stemmen op uw voorkeuren.

Daarnaast verwerkt Motorrijschool Peter Waterval de persoonsgegevens die u middels inschrijfformulieren aan mij verstrekt:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Deze gegevens worden voor het aangaan van overeenkomsten en voor het versturen van communicatie verwerkt.

Bewaartermijn
Motorrijschool Peter Waterval bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Beveiliging
Motorrijschool Peter Waterval neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Delen van persoonsgegevens met derden
Motorrijschool Peter Waterval verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluit Motorrijschool Peter Waterval een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Motorrijschool Peter Waterval blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Zo maakt Motorrijschool Peter Waterval gebruik van de volgende derde partijen:

 • CBR (examenbureau)
 • Traffictrainer (digitaal theorieleersysteem)
 • MailChimp (marketingautomatiseringsplatform)
  Door op de digitale inschrijfformulieren in te stemmen met het ontvangen van e-mails, erkent u dat de door u verstrekte gegevens worden overgedragen aan MailChimp voor verwerking in overeenstemming met het Privacybeleid en de Voorwaarden van MailChimp. Afmelden voor deze mailing(s) is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Motorrijschool Peter Waterval. U heeft daarbij tevens het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@peterwaterval.nl. Hiervoor dient u zich wel te kunnen legitimeren.

Klachten of vragen
Mocht u een klacht of een vraag hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt het beste direct contact op nemen met mij. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.