Algemene huurvoorwaarden

Begrippen

  • Verhuurder: Motorrijschool Peter Waterval.
  • Huurder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die als huurder de huurovereenkomst sluit.
  • Schade van de verhuurder: de schade die verhuurder lijdt ten gevolge van beschadiging (inclusief een toestand van het voertuig of onderdelen die niet past bij normale slijtage), vermissing van het voertuig of onderdelen en/of met of door het voertuig aan persoon of goed toegebracht nadeel, waarvoor de huurder, de kentekenhouder of de aansprakelijkheidsverzekeraar van het voertuig jegens derden aansprakelijk is. Tot deze schade behoren onder meer de kosten van vervanging van (onderdelen van) het voertuig en de derving van inkomsten.
  • Huursom: de overeengekomen huurprijs inclusief alle bijkomende kosten voor bijvoorbeeld extra’s en accessoires.


Artikel 1 - Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle huurovereenkomsten, inclusief eventuele accessoires die tussen verhuurder en huurder worden gesloten.

Artikel 2 - Bepaling van de huurprijs, huurtermijnen en aanbetaling
1 De huurovereenkomst wordt aangegaan voor de tijd en tegen het tarief zoals op de huurovereenkomst is overeengekomen met volledige en onvoorwaardelijke acceptatie door de huurder van alle huurvoorwaarden.
2 De huurtermijn eindigt op het moment dat Motorrijschool Peter Waterval de motor heeft geïnspecteerd op beschadigingen en/of gebreken en op het moment dat zowel de motor als alle andere bijbehorende gehuurde zaken, zoals helm(en), sleutels, formulieren door Motorrijschool Peter Waterval onbeschadigd in ontvangst zijn genomen.
3 De huurder verbindt zich ervoor zorg te dragen voor de verzegelde aansluitpunten. Indien de verzegeling is verbroken, of de teller defect raakt zonder dat men dit terstond telefonisch heeft gemeld, is Motorrijschool Peter Waterval genoodzaakt om minimaal 1000 gereden kilometers in rekening te brengen en zo nodig reparatie- en verzegelingskosten.
4 Motorrijschool Peter Waterval hanteert een huurtermijn van 8:30 uur op de ingangsdatum tot 8:30 uur op de eerstvolgende dag of van 20:30 uur op de ingangsdatum tot 20:30 uur op de eerstvolgende dag.
5 De huurder verplicht zich bij het reserveren van een motor een aanbetaling te doen van vijfentwintig euro voor een reservering van één dag en vijftig euro bij een reservering van drie dagen. De reservering zal door de verhuurder worden bevestigd na ontvangst van de aanbetaling.
6 Annuleren door de huurder: Bij annulering van de huurovereenkomst door de huurder gelden onderstaande regels:
a. in het geval van annuleren veertien dagen voor de start-overeenkomst-datum, zal de verhuurder geen betalingsplicht hanteren en de reeds aanbetaalde gelden retourneren.
b. bij annulering later dan veertien dagen voor de start-overeenkomst-datum zal de verhuurder een betalingsplicht hanteren, te weten het bedrag dat is aanbetaald door de huurder bij reservering.

Artikel 3 - Verlenging van de huurovereenkomst
De huurder verplicht zich de motor (en overige gehuurde artikelen) uiterlijk op de dag en het tijdstip dat de huurovereenkomst eindigt aan Motorrijschool Peter waterval terug te bezorgen, tenzij door de huurder een verlenging van de huurtermijn is aangevraagd en deze verlenging door Motorrijschool Peter Waterval is toegestaan. Voor genoemde verlenging blijven dezelfde huurvoorwaarden van kracht.

Artikel 4 - Overschrijden van de huurtermijn
Indien de motor niet binnen de in de huurovereenkomst vermelde (eventueel verlengde termijn) bij Motorrijschool Peter Waterval is ingeleverd, ontstaat voor Motorrijschool Peter Waterval het onmiddellijke recht van terugname van de motor, waarbij de huur overigens doorgaat onder dezelfde voorwaarden tot en met de dag dat de motor weer in het bezit is van Motorrijschool Peter Waterval. Bij overschrijding van de huurtermijn/tijd wordt vijfentwintig euro per uur in rekening gebracht. Deze bedragen zijn exclusief de door Motorrijschool Peter Waterval geleden schade en kosten, waarmee de huurder middels ondertekening van de huurovereenkomst zich akkoord verklaart. Deze regeling geldt, tenzij de huurder kan aantonen dat overschrijding van de huurtermijn het gevolg is van niet aan de huurder toerekenbare oorzaken zoals technische staat van de motor bij het aangaan van de huurovereenkomst.

Artikel 5 - Afrekening huurbedrag, borgsom en legitimatie
1 Bij het afhalen van de motor dient de huurder een waarborgsom te betalen van tweehonderdvijftig euro plus het huurbedrag minus de gelden van de aanbetaling.
2 Betaling geschiedt via bank of contante betaling.
3 Indien de huurder ook na sommatie in gebreke blijft het verschuldigde bedrag te betalen is Motorrijschool Peter Waterval gerechtigd dit bedrag met de incassokosten te verhogen. Deze incassokosten omvatten zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten. Buitengerechtelijke kosten zijn alle kosten die Motorrijschool Peter Waterval in rekening worden gebracht door advocaten, procureurs, deurwaarders en ieder ander van wie Motorrijschool Peter Waterval zich bedient voor de invordering van het verschuldigde bedrag. De buitengerechtelijke kosten worden vastgelegd op tenminste 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van vijfentwintig euro.

Artikel 6 - Kosten tijdens huurtijd
Gedurende de tijd dat de huurder over de motor beschikt, zijn de kosten aan het gebruik van de motor verbonden zoals motorbrandstof en stalling voor rekening van de huurder.

Artikel 7 - Gebruik huurmotor
1 Huurder dient minimaal twintig jaar oud te zijn en in het bezit van een geldig rijbewijs, geldig voor de te huren categorie.
2 Alleen de met naam in de huurovereenkomst genoemde persoon mag de motor besturen. Bij gebruik door anderen dan de huurder is de motorfiets niet verzekerd en blijft de huurder hoofdelijk aansprakelijk. Huurder en bestuurder zijn dus altijd dezelfde (rechts)persoon.
3 Het doorverhuren van de motor is niet toegestaan.
4 Huurder dient ervoor te zorgen dat de motor op behoorlijke wijze wordt behandeld en verzorgd en overeenkomstig zijn bestemming wordt gebruikt, uitsluitend op de verharde weg en dat voor overbelasting en beschadiging van de motor wordt gewaakt.
5 De huurder dient ervoor te zorgen, dat hij/zij zelf als bestuurder genoemd in de huurovereenkomst te allen tijde de kennis, de noodzakelijke lichamelijke en geestelijke gesteldheid bezit die tot het goed besturen vereist is.
6 Het is niet toegestaan de motor te bezigen voor het vervoer van personen en/of zaken tegen betaling, voor het geven van rijonderricht en voor wedstrijden of betrouwbaarheidsritten en voor het trekken van aanhangwagen, zijspan of andere voertuigen of materialen.
7 De huurder dient ervoor te zorgen dat regelmatig het oliepeil en bandenspanning wordt gecontroleerd en indien nodig wordt aangepast aan de geldende normen.
8 Huurder ontvangt de motor met een volle tank benzine, bij terugbrengen dient deze tank weer vol te zijn. Niet volgetankt inleveren kost de kosten om bij te vullen plus tien euro. De kilometerkabels zijn verzegeld, indien deze verbroken worden, is Motorrijschool Peter Waterval genoodzaakt om minimaal 1000 kilometers per dag in rekening te brengen en zo nodig de reparatie- en verzegelingskosten.

Artikel 8 - Tarieven
De tarieven zijn inclusief BTW, WA plus ongevallen opzittende verzekering en helm en/of kleding. Exclusief brandstof. Het aantal vrije kilometers is als volgt: 
Daghuur: 200 km vrij
Drie dagen: 400 km vrij

Artikel 9 - Reparatie en onderhoudsbeurten
1 De kosten van reparatiewerkzaamheden uitsluitend als gevolg van slijtage en onderhoudsbeurten komen voor 100% voor rekening van Motorrijschool Peter Waterval. De kosten van reparatie van lekke banden zijn volledig voor rekening van de huurder. Bij vervanging van banden waarbij de oorzaak niet het gevolg is van normale slijtage (bijv. een klapband) betalen huurder en verhuurder ieder 50% van de prijs van de nieuwe band. Dit met uitzondering van defecten aan banden ontstaan door het rijden over obstakels, kosten komen dan voor 100% voor rekening van de huurder.
2 Onderhoud- en reparatiewerkzaamheden dienen bij Motorrijschool Peter Waterval te worden uitgevoerd. Is dit niet mogelijk dient er te allen tijde eerst telefonisch contact te zijn met Motorrijschool Peter Waterval
3 Dit geldt tevens bij voorkomende gevallen in het buitenland. Indien u toestemming voor reparatie krijgt, zal in overleg bepaald worden welk bedrijf de reparatie uitvoert. Na toestemming voor reparatie van Motorrijschool Peter Waterval dient de huurder van alleen de door de huurder betaalde kosten een gespecificeerde nota en een kwitantie te overleggen.
4 In het geval van door Motorrijschool Peter Waterval goedgekeurde reparaties in het buitenland, vindt vergoeding van de kosten van het herstel plaats op basis van het prijspeil van erkende reparatiebedrijven. Deze vergoeding bedraagt nooit meer dan de werkelijk gemaakte kosten.
5 Indien sprake is van het vervangen van onderdelen door derden dienen de oude onderdelen bij Motorrijschool Peter Waterval te worden ingeleverd. Eventueel hieraan verbonden transportkosten zijn voor rekening van Motorrijschool Peter Waterval. Reparaties die zonder toestemming van Motorrijschool Peter Waterval zijn uitgevoerd, zijn voor rekening van de huurder.

Artikel 10 - Verzekering
1 Verzekeringen, WA + ongevallen opzittende verzekering
Motorrijschool Peter Waterval verklaart dat er ten behoeve van de motoren een aansprakelijkheids- en opzittende verzekering is afgesloten welke voldoet aan de bij of krachtens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen gestelde eisen. Voor rekening van de huurder die Motorrijschool Peter Waterval ter zake vrijwaart blijft echter wel:
a. schade aan derden die om welke reden dan ook door de verzekeraar niet wordt vergoed;
b. schade aan derden die weliswaar door verzekeraar op grond van voornoemde wet wordt vergoed doch ter zake waarvan krachtens de polisvoorwaarden geen dekking is;
c. het eventueel eigen risico voor zover dit niet uitdrukkelijk contractueel is verminderd.
d. volledige schade ontstaan bij gebruik in strijd met artikel 7;
e. volledige schade ontstaan wanneer de bestuurder van de motor ten tijde van het schadegeval onder zodanige invloed van alcohol, medicijnen of enig bedwelmend of opwekkend middel verkeerde dat hij/zij niet in staat moet worden geacht de motor naar behoren te besturen;
f. volledige schade ontstaan door opzettelijk handelen of nalaten van de huurder/bestuurder en/of diens passagier;
g. volledige schade ontstaan terwijl de bestuurder niet in het bezit is van een geldig en voor het besturen van of bedienen van het desbetreffend type motor voorgeschreven rijbewijs of terwijl de bestuurder de rijbevoegdheid is ontzegd.
2 Verzekeringen, eigen risico
a. het eigen risico bedraagt duizend euro;
b. bij pech onderweg dient te allen tijde telefonisch contact opgenomen te worden met Motorrijschool Peter Waterval;
c. in geval van diefstal van de motorfiets is het eigen risico voor de huurder en bedraagt duizend euro, vermeerderd met bedrijfsschade van veertien dagen huurkosten.

Artikel 11 - Verzekeringen, uitsluitingen
Alle verzekeringen zijn uitsluitend afgesloten voor de motor. Alle andere gehuurde goederen zijn hiervan uitgesloten. De huurder blijft hiervoor te allen tijde verantwoordelijk en in geval van vermissing/beschadiging aansprakelijk voor de volledige nieuwwaarde.

Artikel 12 - Schade
1 De verhuurder staat garant dat de motor op het moment van de aanvang van de huurperiode in deugdelijke staat verkeert. In geval van schade aan of veroorzaakt met de onder de huurovereenkomst vallende motor is huurder verplicht Motorrijschool Peter Waterval onmiddellijk telefonisch of uiterlijk binnen 24 uur in kennis te stellen en daarna de instructies van Motorrijschool Peter Waterval op te volgen, zoals het overleggen van getuigenverklaringen en/of bescheiden die op de gebeurtenis betrekking hebben, dit onder inzending van een volledig ingevuld en ondertekend schadeaangifteformulier. De bestuurder van de gehuurde motor dient in het desbetreffende geval door de politie rapport of proces-verbaal te laten opmaken.
2 Huurder is verplicht deze schade bij het terugbrengen van de motor te vergoeden. Indien de huurder niet tijdig voldoet aan de hiervoor genoemde verplichtingen en dat zou leiden tot een verlies van aanspraken of van de mogelijkheid een derde aansprakelijk te stellen, dan wel anderszins Motorrijschool Peter Waterval zou schaden, dan is de huurder voor deze schade aansprakelijk.
3 De huurder is in geval van schade, altijd aansprakelijk voor het geldende eigen risico, ook in het geval er geen schade aan de gehuurde motor zichtbaar is. Er zijn vormen van schade, waarop volledige aansprakelijkheid van kracht blijft.
4 Bij schade dient men bij het inleveren van de motorfiets het eigen risico bedrag af te rekenen.
5 Bij schade kan de huurder geen aanspraak maken op de beschadigde onderdelen.
6 Indien het voertuig met niet rijdbare schade of aanzienlijke optische schade, ter beoordeling van verhuurder, ingeleverd wordt, zal naast de reparatiekosten c.q. eigen risico ook een bedrag ter grootte van de daghuur in rekening gebracht worden, voor elke dag binnen de periode waarin het voertuig om deze reden niet verhuurd kan worden.
7 Indien er vanwege diefstal of total-loss het voertuig vervangen moet worden, dan geldt het aantal dagen dat gemoeid gaat met vervanging van het voertuig (maximaal 14 dagen). Deze kosten vallen buiten de verzekering c.q. het eigen risico en komen voor rekening van de huurder.

Artikel 13 - Schade van de huurder
1 Huurder heeft, indien verder rijden met de gehuurde motor onmogelijk is ten gevolge van een defect aan de motor dat reeds in aanleg aanwezig was recht op vervangend vervoer. Andere kosten of schade worden niet vergoed.
2 In alle andere gevallen waarbij verder rijden onmogelijk is heeft de huurder geen recht op vervangend vervoer. Voor de schade aan de bagage, hoe dan ook ontstaan, is Motorrijschool Peter Waterval nimmer aansprakelijk. De huurder wordt geacht ter zake van zijn mogelijke schade een eigen verzekering af te sluiten.

Artikel 14 - Bedrijfsschade
De huurder is aansprakelijk voor de door Motorrijschool Peter Waterval te lijden bedrijfsschade voor zover deze geleden wordt door opzet of grove nalatigheid of grove schuld van de bestuurder/huurder. Deze wordt thans voor beide partijen bindend bepaald op het objectief vast te stellen aantal reparatiedagen vermenigvuldigd met de huurprijs per dag, verminderd evenwel met 10% wegens besparing van op Motorrijschool Peter Waterval drukkende kosten en lasten.

Artikel 15 - Vrijwaring Motorrijschool Peter Waterval
1 De huurder vrijwaart Motorrijschool Peter Waterval voor alle boetes die aan verhuurder mochten worden opgelegd ter zake van gedurende de huurtijd door de bestuurder en/of passagier gepleegde strafbare feiten, tenzij de door Motorrijschool Peter Waterval verschuldigde boetes en/of schadevergoeding een gevolg zijn van defect aan de motor, dat reeds in aanleg aanwezig was bij de aanvang van de huur.
2 De huurder vrijwaart Motorrijschool Peter Waterval voor spel- en/of schrijf(type)fouten bij overname van alle persoonlijke gegevens, als naam, adres en overige persoonlijke gegevens evenals voorgenoemde fouten bij overname van gegevens van welke legitimatie dan ook. Huurder kan zich nooit onttrekken aan verplichtingen jegens Motorrijschool Peter Waterval bij voornoemde fouten.

Artikel 16 - Bekeuringen
Alle door de huurder veroorzaakte bekeuringen, tijdens de huurperiode, komen voor rekening van de huurder. Hierbij is Motorrijschool Peter Waterval gerechtigd om voor de verwerking van de bekeuring administratiekosten in rekening te brengen van tien euro.

Artikel 17 - Ontbinding van de huur
1 Motorrijschool Peter Waterval is gerechtigd de huurovereenkomst zonder ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst te beëindigen en zich weer in het bezit te stellen van de motor, indien blijkt tijdens de huurperiode dat de huurder de verplichtingen van de huurovereenkomst niet of niet op tijd of niet ten volle nakomt bij overlijden, onder curatele stelling, aanvraag van surseance van betaling of faillissement van de huurder, bij vestiging in het buitenland van de huurder, bij vordering van overheidswege van desbetreffende verhuurde motor dan wel bij het beslag op deze motor of indien zich tussentijds omstandigheden voordoen waarmee Motorrijschool Peter Waterval bij aanvang van de huur niet op de hoogte was.
2 Huurder machtigt bij deze Motorrijschool Peter Waterval of door deze aangewezen perso(o)n(en) om de motor te controleren waar deze zich bevindt dan wel zich weer in het bezit te stellen.
3 In geval dat de motor door Motorrijschool Peter Waterval is teruggehaald behoudt hij alle rechten om de ter zake gemaakte kosten of door verbreking van de overeenkomst geleden schade op de huurder te verhalen.

Artikel 18 - Registratiesysteem
1 De persoonsgegevens van de huurder worden altijd opgenomen en bewaard. Dit voor gevallen waarin de motor niet wordt teruggebracht, er misdrijven of overtredingen met de motor worden gepleegd waarvan Motorrijschool Peter Waterval nadeel kan ondervinden, herhaaldelijk schade aan de/een motor wordt toegebracht door toedoen van de huurder/bestuurder of de huurprijs niet of niet tijdig of niet volledig wordt betaald.
2 Motorrijschool Peter Waterval behoudt zich het recht voor in bovengenoemde situaties de persoonsgegevens ter beschikking te stellen van de Politie/Juristen et cetera.

Artikel 19 - Overige situaties
Motorrijschool Peter Waterval heeft het recht alle niet beschreven omstandigheden die kunnen leiden tot schade voor Motorrijschool Peter Waterval en die naar alle redelijkheid verwijtbaar zijn aan de huurder voor te leggen aan de daartoe bevoegde rechtelijke instanties. Alle rechtelijke en buitenrechtelijke kosten zijn voor rekening van de huurder.

Artikel 20 - Aanvullende voorwaarden
1 Voor vertrek de motor zelf controleren op brandstof en/of schade. De huurder tekent voor conditie motor.
2 De motor dient na gebruik met een volle tank ingeleverd te worden, bij het inleveren van de motor zonder volle tank dient de huurder Motorrijschool Peter Waterval de benzinekosten plus tien euro administratiekosten te betalen.
3 Motor dient altijd met twee sloten op slot te staan.
4 Telefonische en/of mondelinge misverstanden zijn te allen tijde voor rekening huurder.
5 De vermelde prijzen gelden vanaf 1 januari 2017, eventuele prijswijzigingen voorbehouden.
6 Motorrijschool Peter Waterval behoudt de kopieën van rijbewijs en/of paspoort t.b.v. overtredingen et cetera.
7 De verkorte verhuurvoorwaarden en de uitgebreide verhuurvoorwaarden zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en voor beide geldt dat de huurder hiermee onvoorwaardelijk akkoord gaat.
8 Een burn-out met een huurmotor is niet toegestaan. Bij constatering is een bedrag van minimaal vijfhonderd euro verschuldigd plus kosten voor de reparatie en het vervangen van de achterband.

Artikel 21 - Verplichtingen huurder
De huurder kan zich nimmer onttrekken aan de verplichtingen zoals beschreven in de verkorte en de uitgebreide verhuurvoorwaarden, ook al heeft hij/zij geen kennis genomen van beide verhuurvoorwaarden.

Artikel 22 - Toepasselijk recht
De huurovereenkomst wordt beheerst door Nederlands recht, tenzij op grond van dwingend recht het recht van een ander land van toepassing is.

Motorrijschool Peter Waterval behoudt zich ten alle tijden het recht voor, zonder opgaaf van reden, de verhuur van een voertuig af te wijzen.